1. Prezentare proiect

AXĂ PRIORITARĂ 4: Sprijinirea dezvoltării mediului de afaceri regional și local, domeniul de interventie 4.3 “Sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor”.

SC DENTEXPO GRUP SRL anunță începerea activităților proiectului nr. BI/27/4/4.3/464/10.08.2010, “Creșterea competitivității SC DENTEXPO GRUP SRL prin dotare cabinet”, Cod SMIS 31415.

Proiectul va fi implementat prin intermediul unei finanțări nerambursabile acordate prin Regio-Programul Operațional Regional 2007 – 2013, axa prioritară 4, “Sprijinirea dezvoltării microîntreprinderilor”.

SC DENTEXPO GRUP SRL a încheiat un contract de finanțare cu Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, în calitate de Autoritate de Management și cu Agenția pentru Dezvoltare Regională București Ilfov în calitate de Organism Intermediar pentru Programul Operațional Regional la nivelul regiunii București- Ilfov.

Proiectul va fi derulat în localitatea București, sectorul 3, în perioada 02.04 – 02.10.2014, cu valoarea de 796.600,80 RON din care finanțarea nerambursabilă este 631.600 RON. Pentru detalii suplimentare:

Tania Tucana, Manager de proiect,

tel. +40-722-297027,

e-mail: tania.tucana@gmail.com.

Conținutul acestui material nu reprezintă în mod obligatoriu poziția oficială a Uniunii Europene sau a Guvernului României.

2.Obiective

Obiectivul general urmareste cresterea sustenabilă a societății prin diversificarea și consolidarea gamei de servicii oferite în prezent

Obiectivele strategice sunt construite conform obiectivului general al proiectului și cuprind:

 • Eficiență sporită și un mai bun control al activitătii de asistență stomatologică
 • Îmbunătătirea calității produselor și serviciilor furnizate
 • Diversificarea și consolidarea gamei de servicii
 • Mărirea profitabilitătii Dentexpo Grup S.R.L.
 • Mentinerea prețurilor produselor comercializare la nivele competitive
 • Majorarea cifrei de afaceri
 • Mărirea capacitătii proprii și a productivității.

Obiectivele operationale  urmărite sunt următoarele:

 • Optimizarea capacității de execuție a serviciilor de asistență stomatologică prin achiziționarea echipamentelor necesare pentru desfasurarea activității
 • Creșterea personalului necesar operării echipamentelor și a serviciilor de asistență stomatologică
 • Creșterea cantității de servicii oferite cu minim 20%

Un element major in cresterea competitivității și randamentului activității pentru societate la momentul actual îl constituie tehnologia.  Dentexpo Grup SRL, pentru a-și putea asuma responsabilități pe piața serviciilor de asistență stomatologică si pentru a deveni performantă și viabilă, impune a dezvolta puternic transferul de tehnologie

3. Activitatile proiectului

Activitatea 0 – Achiziție servicii consultanță

Prin această activitate se vor achiziționa servicii de consultanță în vederea elaborării studiului de piață și a altor documente necesare obținerii finanțării pentru managementul proiectului implementat.

Principalele subactivități vizate sunt:

0.1. Întocmirea unei liste cu potențiali furnizori

0.2. Contractare furnizor selectat

0.3. Semnare contract consultanță

Activitatea 1 – Managementul proiectului

Prin această activitate se vizează derularea proiectului în parametrii stabiliți, respectarea condițiilor contractuale asumate prin semnarea contractului de finanțare.

Entitatea responsabilă este Dentexpo Grup S.R.L. care va asigura organizarea, coordonarea și controlul resurselor și al echipei de lucru, supraveghând totodată și activitățile desfășurate de furnizorul contractat pentru servicii de management de proiect.

Următoarele sub-activități sunt vizate:

1.1. Constituirea Echipei

1.2. Monitorizare

1.3. Rapoarte

1.4. Control

Activitatea 2 – Consultanță pentru managementul procedural și financiar al proiectului

Managementul procedural și financiar al proiectului va fi asigurat de furnizorul de servicii contractat în cadrul Activității.

Activitățile desfășurate de către firma de management de proiect vor viza: Managementul financiar al proiectului care cuprinde monitorizarea cheltuielilor eligibile conform cu bugetul proiectului aprobat. Managementul procedural al proiectului care cuprinde elaborarea cererilor de rambursare, rapoarte de progres și alte documente solicitate de Autoritatea de Management. Managementul riscurilor care presupune indentificarea riscurilor ce ar putea afecta realizarea proiectului si identificarea măsurilor de evitare, diminuare a riscurilor.

Principalele subactivități vizate sunt:

2.1. Monitorizarea contractelor de achizitii publice

2.2. Asistenta in procesul de raportare

2.3. Asistenta in vederea asigurarii controlului

Activitatea 3 – Elaborarea documentației de atribuire pentru echipamente tehnologice și echipamente si programe informatice

În cadrul acestei activități va fi pregătită documentația de atribuire pentru contractarea furnizorilor.

Documentația va indica toate echipamentele ce urmează a fi contractate, datele de identificare ale beneficiarului, data limită pentru depunerea ofertelor. Specificațiile tehnice pentru echipamente vor include date privind descrierea generala a echipamentelor, detaliile specifice și standardele tehnice, cerințele de mentenanță, cerințe de livrare, manuale incluse.

Activitatea 4 – Atribuire servicii echipamente tehnologice

Această activitate cuprinde sub-activități legate de derularea propriu zisă a procedurii de achiziție a echipamentelor tehnologice.

La nivelul Dentexpo Grup S.R.L. se va constitui o comisie de evaluare care va avea rolul de a:

 • Verifica documentele de calificare/autorizațiile firmei
 • Examina și evalua ofertele
 • Intocmi raportul de evaluare și stabili oferta câștigătoare

Principalele subactivități vizate:

4.1. Transmiterea invitației de participare

4.2. Primirea și evaluarea ofertelor

4.3. Elaborarea și semnarea contractului

Vor fi achiționate următoarele echipamente:

1 echipament de inhalosedare pentru stomatologie

1 echipament cu ultrasunete pentru chirurgie în stomatologie

1 lampă chirurgicală de iluminare

1 trusă de implantologie

1 echipament chirurgical pentru inserarea implanturilor

2 aspiratoare chirurgicale

1 echipament pentru stabilira lungimii de lucru in endodontie

1 echipament pentru preparea canalelor radiculare

1 echipament pentru efectuarea obturațiilor endodontice

2 echipamente cu ultrasunete pentru tratamentele endodontice

2 lumini pentru lupe

1 microscop

1 echipament pentru efectuarea albirii dentare

2 scaune stomatologice

2 compresoare pentru scaunele stomatologice

12 turbine cu fibră optică

1 soluție securitate

Activitatea 5 – Recepția și instalarea echipamentelor

Principalele subactivități sunt:

5.1. Transmiterea comenzilor

5.2. Recepția echipamentelor

Activitatea 6 – Atribuire servicii livrarea echipamente si programe informatice

Subactivitățile vizate sunt:

6.1. intocmire listă potențiali furnizori

6.2. selectare furnizor

6.3. semnare contract

6.4. livrare echipamente

Echipamente achizitionate sunt următoarele:

2 unități IT pentru scaunele stomatologice

1 calculator front-office

1 calculator back-office

1 server

4 sisteme de operare

2 pachete office

3 sisteme antivirus

1 sistem operare server

Activitatea 7 – Selectarea și angajarea personalului

Principalele subactivități vizate sunt:

7.1. publicarea anunțului,

7.2. organizarea interviurilor și selecția candidaților,

7.3. semnarea contractelor de muncă.

Activitatea 8 – Informare și publicitate proiect

Dentexpo Grup S.R.L va asigura o vizibilitate și o promovare adecvată proiectului, atât a obiectivelor acestuia cât și a rezultatelor obținute, în conformitate cu prevederile Manualului de Identitate Vizuală al liniei de finanțare.

În cadrul acestei etape sunt incluse următoarele subactivități:

8.1. Comunicat de presă

8.2. Etichete echipamente

8.3. Panou informativ

8.4. Brosuri, pliante, etc

8.5. Site proiect

8.6. Bannere web

Activitatea 9 – Achizitie servicii audit

În cadrul acestei etape sunt incluse următoarele subactivități:

9.1. întocmirea unei liste cu potențiali furnizori de servicii,

9.2. contractarea furnizorului selectat,

9.3. agrearea termenilor contractuali și semnarea contractului.

Activitatea 10 – Auditul proiectului

Această activitate se va realiza în conformitate cu reglementările aplicabile proiectelor finanțate din fonduri structurale.

4. Rezultate anticipate

Serviciile realizate în urma implementării proiectului de investiții vor fi servicii calitative, fiabile, cu o durată mare de viață şi la un preț competitiv.

Potențialii clienți ai Dentexpo Grup S.R.L. sunt clienți persoane fizice atrași de calitatea serviciilor și expertiza personalului Dentexpo Grup S.R.L. Societatea are în derulare o politică față de clienți și una față de produs și serviciu.

Politica față de client urmărește menținerea actualilor clienți, identificarea de noi clienti și mărirea cotei de piață prin satisfacerea cu prioritate a nevoilor în domeniul asistenței stomatologice.

Politica de produs urmareste diferențierea major calitativă față de concurenți, societatea încercând mai ales prin calitate să-și formeze o poziție impunatoare pe piață.

Având în vedere situația economică actuală și situația serviciilor de asistență stomatologică, interesul pentru serviciile stomatologice este în continuă creștere.

Acestă situație nu poate fi decât benefică pentru Dentexpo Grup S.R.L. având în vedere faptul că firma este recunoscută la nivel local pentru calitatea serviciilor oferite.

Achiziția noilor echipamente creează pentru firmă o serie de avantaje competitive la nivelul serviciilor care vor fi furnizate în viitor:

 • diversificarea serviciilor oferite;
 • creșterea calității serviciilor;
 • adaptarea permanentă la cererea existenta pe piata;
 • utilizarea unor echipamente performante.

5. Grup tinta

Beneficiarii proiectului sunt:

–          clienții actuali și potențiali ai Dentexpo Grup S.R.L. care vor putea beneficia de servicii și produse îmbunătățite.

–          persoanele ce vor fi angajate in cadrul Dentexpo Grup S.R.L. în vederea desfășurării activității pentru care se solicită finanțare.

–          Dentexpo Grup S.R.L. care prin implementarea proiectului va putea atinge obiectivele propuse.

6. Contact

Tania Tucana

Email: ttucana@yahoo.com

Telefon: 0723665562